Hướng dẫn thu âm với Adobe Audition

Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

BÀI 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

BÀI 2: THU ÂM VỚI ADOBE AUDITION 1.5

Các liên kết tải sách

Adobe Audition   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: