TIN HỌC A CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Tác giả
Nhà xuất bản
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần I: NDC
1. Làm quen bàn phím và đánh máy
2. Hiệu Chỉnh văn bản
3. Trình đơn, hộp thoại
Phần II: Jaws
1. Tổng Quan về Jaws
2. Dialog box
3. Menu
Phần III: Windows Explorer
1. My Computer
2. Windows Explorer
3. Desktop
4. Flash drive
Phần IV: Microsoft Word
1a. Hiệu chỉnh trang
1b. UniKey
2. Mẫu đơn
3. Bullet and numbering
4. Note
5. Style
6. Index
7. table
8. Hyper link
Phần V: Excel
1. Navigation
2. Format
3. Phép tính đơn giản
4. Reference
5. Sort Out
Phần 6: Internet Explorer
1. Internet và HTML
2. Hiệu chỉnh Internet Explorer
3. Search
4. web Accessibility
5. Outlook Express
6. Mail
7. Address book
Phụ lục

Chia sẻ bài này qua: