Chương trình học Jaws script

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Nội dung chương trình

 • Bài 1: Giới thiệu chung về Jaws script

 • Bài 2: viết Jaws script

 • Bài 3: Hàm trong Jaws script

 • Bài 4: Script và file script

 • Bài 5: Ngôn ngữ Jaws script - Giới thiệu chung

 • Bài 6: Kiểu dữ liệu, biến và hằng

 • Bài 7: Cách truyền tham số và nhận giá trị trả về của hàm

 • Bài 8: Câu lệnh rẽ nhánh điều kiện

 • Bài 9: Sử dụng vòng lặp trong Jaws script

 • Bài 10: Cách đọc script có sẵn

 • Bài 11: Bộ đọc ngôn ngữ và script cho bộ đọc tiếng việt

 • Bài 12: Script cho bộ đọc Sao Mai – jvnvoice

 • Bài 13: Xử lý sự kiện bàn phí trong script

 • Bài 14: Cấu trúc chương trình trong Windows và cửa sổ (tùy chọn)

 

 • Tháng: 2 năm 2013

 

 • Biên soạn: Nguyễn Văn Dũng

 

 

 • Điện thoại: 0904620656

Chia sẻ bài này qua: