Chương trình học Jaws script

Chương trình học Jaws script

Chương trình học Jaws script

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng
Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right

Nội dung chương trình

 • Bài 1: Giới thiệu chung về Jaws script

 • Bài 2: viết Jaws script

 • Bài 3: Hàm trong Jaws script

 • Bài 4: Script và file script

 • Bài 5: Ngôn ngữ Jaws script - Giới thiệu chung

 • Bài 6: Kiểu dữ liệu, biến và hằng

 • Bài 7: Cách truyền tham số và nhận giá trị trả về của hàm

 • Bài 8: Câu lệnh rẽ nhánh điều kiện

 • Bài 9: Sử dụng vòng lặp trong Jaws script

 • Bài 10: Cách đọc script có sẵn

 • Bài 11: Bộ đọc ngôn ngữ và script cho bộ đọc tiếng việt

 • Bài 12: Script cho bộ đọc Sao Mai – jvnvoice

 • Bài 13: Xử lý sự kiện bàn phí trong script

 • Bài 14: Cấu trúc chương trình trong Windows và cửa sổ (tùy chọn)

 

 • Tháng: 2 năm 2013

 

 • Biên soạn: Nguyễn Văn Dũng

 

 

 • Điện thoại: 0904620656