SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH SONAR 8.5 Cơ Bản với Jaws và script JSonar

Tác giả
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

1. Cài Sonar và các tiện ích cần thiết
2. Thiết lập Sonar
3. Thu âm
4. Chọn Tempo
5. Import/export tập tin
6. Copy, cắt dán và xóa
7. Mix nhạc
8. Chọn Fade in và Fade out

Chia sẻ bài này qua:

Mailing discussion list

<p>Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng các thành viên khác qua email về những sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ người mù của Sao Mai</p>

<div class="unstyledtemplate template" style="display: block;">
  <div id="groupsio_unstyled_embed_signup">
  <form action="https://groups.io/g/saomai/signup?u=3947297753117159863" method="post" id="groupsio-embedded-subscribe-form" name="groupsio-embedded-subscribe-form" target="_blank">
    <div id="groupsio_unstyled_embed_signup_scroll">
      <br>
      <input type="email" value="" name="email" class="email" id="email" placeholder="email address" required="">
      
      <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_3947297753117159863" tabindex="-1" value=""></div>
      <div id="templatearchives"><p></p></div>
      <input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="groupsio-embedded-subscribe" class="button">
    </div>
  </form>
  </div>
</div>