Hướng dẫn sử dụng MS. Excel

Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về Excel

Bài 2: Thao tác trong Excel

Bài 3: Nhập và chỉnh sửa dữ liệu

Bài 4: Chỉnh sửa bảng tính Excel

Bài 5: Các phép tính đơn giản

Bài 6: Hàm AVERAGE, MIN, MAX

Bài 7: Hàm AND, or, SQRT, RANK

Bài 8: Hàm IF

Bài 9: Copy, Cut, Paste trong Excel

Bài 10: Dùng Fill, hộp thoại Function

Bài 11: Định dạng nội dung trong bảng tính

Bài 12: Định dạng bảng tính

Bài 13: Những thao tác trước khi in bảng tính

Bài 14: In bảng tính

Bài 15: Sắp xếp

Bài 16: Theo dõi các ô và tổng số

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Bài 7   |   Bài 8   |   Bài 9   |   Bài 10   |   BàI 11   |   Bài 12   |   Bài 13   |   Bài 14   |   Bài 15   |   Bài 16   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: