Windows Explorer trên Win 7

Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: Giới thiệu
Bài 2: Quản lý thư mục tập tin
Bài 3: Làm việc với thư mục tập tin
Bài 4: Tạo nhãn cho ổ đĩa, cách trình bày trong Listview
Bài 5: Xem dung lượng tập tin, thư mục, ổ đĩa
Bài 6: Xóa và phục hồi file bị xóa vào Recycle Bin
Bài 7: Một số hộp thoại trong Control Panel

Chia sẻ bài này qua: