Hướng dẫn thu âm với SoundForge (MS - 15)

Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

BÀI 1: BÀI GIỚI THIỆU

BÀI 2: THU ÂM LƯU, MỞ TẬP TIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH SOUNDFORGE

BÀI 3: THU ÂM VÀ LƯU FILE ÂM THANH

BÀI 4: LÀM VIỆC VỚI FILE ÂM THANH

BÀI 5: HIỆU CHỈNH FILE ÂM THANH

BÀI 6: HIỆU CHỈNH FILE ÂM THANH (tiếp theo)

Các liên kết tải sách

Soundforge 9   |   Soundforge 10   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: