Hướng dẫn thu âm với SoundForge (MS - 15)

Hướng dẫn thu âm với SoundForge (MS - 15)

Hướng dẫn thu âm với SoundForge (MS - 15)

Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right

BÀI 1: BÀI GIỚI THIỆU

BÀI 2: THU ÂM LƯU, MỞ TẬP TIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH SOUNDFORGE

BÀI 3: THU ÂM VÀ LƯU FILE ÂM THANH

BÀI 4: LÀM VIỆC VỚI FILE ÂM THANH

BÀI 5: HIỆU CHỈNH FILE ÂM THANH

BÀI 6: HIỆU CHỈNH FILE ÂM THANH (tiếp theo)

Các liên kết tải sách

Soundforge 9   |   Soundforge 10   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ