Hướng dẫn sử dụng Windows Explorer

Tác giả
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: Gới thiệu

Bài 2: Quản lý thư mục, tập tin

Bài 3: Làm việc với thư mục, tập tin

Bài 4: Tạo nhãn cho ổ đĩa, cách trình bày trong Listview

Bài 5: Xem dung lượng thư mục, tập tin, ổ đĩa

Bài 6: Xóa và phục hồi file bị xóa

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: